Md5sum: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'NAME        md5sum - compute and check MD5 message digest SYNOPSIS        md5sum [OPTION]... [FILE]... DESCRIPTION        Print or check MD5 (128-bit) checksums.        With no FILE, or when FILE is -, read standard input.        -b, --binary               read in binary mode        -c, --check               read MD5 sums from the FILEs and check them        --tag  create a BSD-style checksum        -t, --text...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
NAME
==== NAMN ====
md5sum - beräkna och kontrollera MD5-meddelandesammandrag


       md5sum - compute and check MD5 message digest
==== SYNOPSIS ====
md5sum [ALTERNATIV]... [FIL]...


SYNOPSIS
==== BESKRIVNING ====
Skriv ut eller kontrollera MD5 (128-bitars) kontrollsummor.


       md5sum [OPTION]... [FILE]...
Utan FILE, eller när FILE är -, läs standardinmatning.


DESCRIPTION
-b, --binary


       Print or check MD5 (128-bit) checksums.
läsa i binärt läge


       With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
 -c, --check


       -b, --binary
läs MD5-summor från FILERNA och kontrollera dem


              read in binary mode
       --tag skapa en BSD-liknande kontrollsumma
 
       -c, --check
 
              read MD5 sums from the FILEs and check them
 
       --tag  create a BSD-style checksum


       -t, --text
       -t, --text


              read in text mode (default)
            läs i textläge (standard)


       -z, --zero
       -z, --zero


              end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping
avsluta varje utgångsrad med NUL, inte nyrad, och inaktivera escapening av filnamn


The following five options are useful only when verifying checksums:
Följande fem alternativ är endast användbara när du verifierar kontrollsummor:


       --ignore-missing
       --ignore-missing


              don't fail or report status for missing files
misslyckas inte eller rapportera inte status för saknade filer


       --quiet
       --quiet


              don't print OK for each successfully verified file
skriv inte ut OK för varje framgångsrikt verifierad fil


       --status
       --status


              don't output anything, status code shows success
mata inte ut något, statuskoden visar framgång


       --strict
       --strict


              exit non-zero for improperly formatted checksum lines
avsluta icke-noll för felaktigt formaterade kontrollsummarader


       -w, --warn
       -w, --warn


              warn about improperly formatted checksum lines
varna för felaktigt formaterade kontrollsummarader


       --help display this help and exit
       --help visa denna hjälp och avsluta


       --version
       --version


              output version information and exit
mata ut versionsinformation och avsluta


       The sums are computed as described in <nowiki>RFC 1321</nowiki>.  When checking, the input should be a former output of this program.  The default mode is to print a
Summorna beräknas enligt beskrivningen i <nowiki>RFC 1321</nowiki>.  Vid kontroll bör indata vara en tidigare utdata från detta program. Standardläget är att skriva ut en


       line with checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or where binary is insignificant), and  name  for  each
rad med kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som anger inmatningsläge ('*' för binär, ' ' för text eller där binär är obetydlig) och namn  för  varje     


       FILE.
==== FILE. ====
Notera: Det finns ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.


       Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.
==== BUGS ====
 
Använd inte  MD5 -algoritmen  för säkerhetsrelaterade ändamål. Använd istället  en  SHA-2-algoritm, implementerad i programmen sha224sum(1),   
BUGS
 
       Do  not  use  the  MD5  algorithm  for  security  related  purposes.   Instead,  use  an  SHA-2 algorithm, implemented in the programs sha224sum(1),


       sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)
       sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)


AUTHOR
==== FÖRFATTARE ====
 
       Written by Ulrich Drepper, Scott Miller, and David Madore.
       Written by Ulrich Drepper, Scott Miller, and David Madore.


REPORTING BUGS
==== RAPPORTERING AV BUGGAR ====
 
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       GNU coreutils online help: <<nowiki>https://www.gnu.org/software/coreutils/</nowiki>>
 
       Report any translation bugs to <<nowiki>https://translationproject.org/team/</nowiki>>
 
COPYRIGHT


       Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <<nowiki>https://gnu.org/licenses/gpl.html</nowiki>>.
Rapportera eventuella översättningsfel till


       This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
<https://translationproject.org/team<nowiki/>/>


SEE ALSO
==== COPYRIGHT ====
       Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.


       Full documentation <<nowiki>https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum</nowiki>>
Detta är fri programvara: du är fri att ändra och distribuera den. Det finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som lagen tillåter.


       or available locally via: info '(coreutils) md5sum invocation'
==== SE ÄVEN ====
Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>  eller tillgänglig lokalt via: info '(coreutils) md5sum invocation'

Versionen från 4 december 2022 kl. 08.16

NAMN

md5sum - beräkna och kontrollera MD5-meddelandesammandrag

SYNOPSIS

md5sum [ALTERNATIV]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv ut eller kontrollera MD5 (128-bitars) kontrollsummor.

Utan FILE, eller när FILE är -, läs standardinmatning.

-b, --binary

läsa i binärt läge

 -c, --check

läs MD5-summor från FILERNA och kontrollera dem

       --tag skapa en BSD-liknande kontrollsumma

       -t, --text

            läs i textläge (standard)

       -z, --zero

avsluta varje utgångsrad med NUL, inte nyrad, och inaktivera escapening av filnamn

Följande fem alternativ är endast användbara när du verifierar kontrollsummor:

       --ignore-missing

misslyckas inte eller rapportera inte status för saknade filer

       --quiet

skriv inte ut OK för varje framgångsrikt verifierad fil

       --status

mata inte ut något, statuskoden visar framgång

       --strict

avsluta icke-noll för felaktigt formaterade kontrollsummarader

       -w, --warn

varna för felaktigt formaterade kontrollsummarader

       --help visa denna hjälp och avsluta

       --version

mata ut versionsinformation och avsluta

Summorna beräknas enligt beskrivningen i RFC 1321.  Vid kontroll bör indata vara en tidigare utdata från detta program. Standardläget är att skriva ut en

rad med kontrollsumma, ett mellanslag, ett tecken som anger inmatningsläge ('*' för binär, ' ' för text eller där binär är obetydlig) och namn  för  varje     

FILE.

Notera: Det finns ingen skillnad mellan binärt läge och textläge på GNU-system.

BUGS

Använd inte  MD5 -algoritmen  för säkerhetsrelaterade ändamål. Använd istället  en  SHA-2-algoritm, implementerad i programmen sha224sum(1),   

       sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

FÖRFATTARE

       Written by Ulrich Drepper, Scott Miller, and David Madore.

RAPPORTERING AV BUGGAR

       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

Rapportera eventuella översättningsfel till

<https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT

       Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.

Detta är fri programvara: du är fri att ändra och distribuera den. Det finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>  eller tillgänglig lokalt via: info '(coreutils) md5sum invocation'