Dm-crypt: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== dm-crypt - Enhet för kryptering av blockenheter i Linux == `dm-crypt` är en transparent diskkrypteringssubsystem som används inom Device Mapper-ramverket i Linux-kärnan. === NAMN === dm-crypt - Enhet för kryptering av blockenheter i Linux === SYNOPSIS === dmsetup [alternativ] create <namn> --table <tabell> dmsetup [alternativ] remove <namn> cryptsetup [alternativ] <kommando> <enhet> [parameter] === BESKRIVNING === `dm-crypt` är en del av Linux-kärnans Dev...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 6 juni 2024 kl. 13.31

dm-crypt - Enhet för kryptering av blockenheter i Linux

`dm-crypt` är en transparent diskkrypteringssubsystem som används inom Device Mapper-ramverket i Linux-kärnan.

NAMN

dm-crypt - Enhet för kryptering av blockenheter i Linux

SYNOPSIS

dmsetup [alternativ] create <namn> --table <tabell>
dmsetup [alternativ] remove <namn>
cryptsetup [alternativ] <kommando> <enhet> [parameter]

BESKRIVNING

`dm-crypt` är en del av Linux-kärnans Device Mapper-ramverk och används för att skapa och hantera krypterade blockenheter. Det erbjuder transparent kryptering och dekryptering av data som skrivs till eller läses från en blockenhet.

   1. ALTERNATIV FÖR DMSETUP ###

Kommandot `dmsetup` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -c, --create <namn> - Skapa en ny enhet.
 • -d, --remove <namn> - Ta bort en befintlig enhet.
 • -j, --table <tabell> - Ange enhetens tabell.
 • -r, --readonly - Montera enheten som skrivskyddad.
 • -s, --show - Visa enhetens status.
 • -u, --udev - Använd udev-regler.
   1. ALTERNATIV FÖR CRYPTSETUP ###

Kommandot `cryptsetup` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende när det hanterar dm-crypt-enheter:

 • -c, --cipher=CIPHER - Ange krypteringsalgoritm (standard: aes).
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --verbose - Aktivera detaljerad utdata.
 • -q, --quiet - Undertryck all utdata förutom felmeddelanden.
 • -s, --key-size=BYTES - Ange nyckellängd i byte (standard: 256).
 • -y, --verify-passphrase - Verifiera lösenfrasen två gånger vid inställning.
 • --key-file=FILENAME - Läs lösenfrasen från en fil.
 • --key-slot=SLOT - Ange nyckelplats (0-7 för LUKS).
 • --timeout=TIME - Ange tidsgräns för lösenfrasinmatning.
 • --tries=TRIES - Ange antal försök för lösenfrasinmatning.
 • --batch-mode - Kör i batchläge utan användarinteraktion.
 • --header=FILENAME - Använd en extern LUKS-headerfil.
 • --dump-master-key - Visa LUKS-masternyckeln.
 • --disable-locks - Inaktivera lås för blockenheten.
   1. KOMMANDON FÖR DMSETUP ###

Kommandot `dmsetup` stöder flera kommandon som kan användas för att skapa och hantera enheter med dm-crypt:

create

Skapa en ny enhet.

SYNOPSIS
dmsetup create <namn> --table <tabell>
BESKRIVNING

Kommandot `create` skapar en ny enhet med angivet namn och enhetstabell.

EXEMPEL

echo "0 $(blockdev --getsize /dev/sda1) crypt aes-xts-plain64 :64:logon:4d0e40d65837c0d4af36b15b89edc882 0 /dev/sda1 0" | dmsetup create my_crypt

remove

Ta bort en befintlig enhet.

SYNOPSIS
dmsetup remove <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `remove` tar bort en befintlig enhet med angivet namn.

EXEMPEL

dmsetup remove my_crypt

status

Visa status för en enhet.

SYNOPSIS
dmsetup status <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `status` visar aktuell status för en enhet med angivet namn.

EXEMPEL

dmsetup status my_crypt

table

Visa enhetens tabell.

SYNOPSIS
dmsetup table <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `table` visar enhetens tabell för en enhet med angivet namn.

EXEMPEL

dmsetup table my_crypt

   1. KOMMANDON FÖR CRYPTSETUP ###

Kommandot `cryptsetup` stöder flera kommandon som kan användas för att skapa och hantera dm-crypt-enheter:

open

Öppna en krypterad enhet.

SYNOPSIS
cryptsetup open <enhet> <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `open` öppnar en krypterad enhet och gör den tillgänglig under det angivna namnet.

EXEMPEL

cryptsetup open /dev/sda1 my_crypt

close

Stäng en krypterad enhet.

SYNOPSIS
cryptsetup close <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `close` stänger en tidigare öppnad krypterad enhet.

EXEMPEL

cryptsetup close my_crypt

luksFormat

Initiera en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksFormat [alternativ] <enhet>
BESKRIVNING

Kommandot `luksFormat` initierar en LUKS-krypterad volym på den angivna enheten. Detta inkluderar att skapa en ny LUKS-header och kryptera enhetens data.

EXEMPEL

cryptsetup luksFormat /dev/sda1

luksOpen

Öppna en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksOpen <enhet> <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `luksOpen` öppnar en LUKS-krypterad volym och gör den tillgänglig under det angivna namnet.

EXEMPEL

cryptsetup luksOpen /dev/sda1 my_crypt

luksClose

Stäng en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksClose <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `luksClose` stänger en tidigare öppnad LUKS-krypterad volym.

EXEMPEL

cryptsetup luksClose my_crypt

luksAddKey

Lägg till en ny nyckel till en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksAddKey [alternativ] <enhet>
BESKRIVNING

Kommandot `luksAddKey` lägger till en ny nyckel till en LUKS-krypterad volym. Användaren uppmanas att ange en ny lösenfras.

EXEMPEL

cryptsetup luksAddKey /dev/sda1

luksRemoveKey

Ta bort en nyckel från en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksRemoveKey [alternativ] <enhet>
BESKRIVNING

Kommandot `luksRemoveKey` tar bort en befintlig nyckel från en LUKS-krypterad volym. Användaren uppmanas att ange den nyckel som ska tas bort.

EXEMPEL

cryptsetup luksRemoveKey /dev/sda1

luksKillSlot

Ta bort en nyckelplats från en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksKillSlot [alternativ] <enhet> <nyckelplats>
BESKRIVNING

Kommandot `luksKillSlot` tar bort en specifik nyckelplats från en LUKS-krypterad volym. Detta görs genom att ange nyckelplatsen (0-7).

EXEMPEL

cryptsetup luksKillSlot /dev/sda1 1

luksDump

Visa information om en LUKS-krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup luksDump <enhet>
BESKRIVNING

Kommandot `luksDump` visar detaljerad information om en LUKS-krypterad volym, inklusive information om nyckelplatser och krypteringsparametrar.

EXEMPEL

cryptsetup luksDump /dev/sda1

resize

Ändra storlek på en krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup resize <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `resize` ändrar storlek på en krypterad volym. Detta kan användas efter att ha ändrat storlek på den underliggande blockenheten.

EXEMPEL

cryptsetup resize my_crypt

status

Visa status för en krypterad volym.

SYNOPSIS
cryptsetup status <namn>
BESKRIVNING

Kommandot `status` visar aktuell status för en krypterad volym, inklusive information om krypteringsalgoritmer och nycklar.

EXEMPEL

cryptsetup status my_crypt

benchmark

Kör prestandatest för olika krypteringsalgoritmer.

SYNOPSIS
cryptsetup benchmark
BESKRIVNING

Kommandot `benchmark` kör prestandatest för olika krypteringsalgoritmer och visar resultatet.

EXEMPEL

cryptsetup benchmark

   1. SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX ###

Det finns viktiga skillnader att tänka på när man använder `dm-crypt` på macOS jämfört med Linux:

    1. Tillgänglighet ####

`dm-crypt` är en del av Linux-kärnan och används för att hantera krypterade blockenheter med Device Mapper-ramverket. På macOS finns det inget inbyggt stöd för `dm-crypt`, men användare kan använda andra krypteringsverktyg som FileVault eller VeraCrypt.

Installationssteg på Linux:

 • På Debian-baserade system:

sudo apt-get update
sudo apt-get install cryptsetup

 • På Red Hat-baserade system:

sudo yum install cryptsetup

Installationssteg på macOS: På macOS kan `cryptsetup` installeras via Homebrew, men användare bör vara medvetna om att `dm-crypt`-kryptering inte stöds nativt på macOS.


brew install cryptsetup

    1. Användning ####

På Linux används `dm-crypt` för att hantera krypterade blockenheter. På macOS kan användare använda alternativa verktyg för kryptering, såsom FileVault för fullständig diskkryptering eller VeraCrypt för att skapa krypterade volymer.

    1. Funktionalitet ####

De flesta funktioner som erbjuds av `dm-crypt` är specifika för Linux, inklusive integration med kernel och stöd för LUKS. På macOS erbjuder FileVault inbyggd diskkryptering, men användare kan också använda tredjepartsverktyg som VeraCrypt för mer avancerade krypteringsbehov.

   1. FELSÖKNING ###

Om du får ett felmeddelande när du använder `dm-crypt`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att enheten du försöker använda är korrekt formaterad och har rätt behörigheter. Att alla nödvändiga paket och bibliotek är installerade och uppdaterade. Att kärnmodulen `dm-crypt` är laddad och aktiv på Linux-system.

    1. Vanliga fel och deras lösningar ####
 • Felmeddelande: "Device is already in use":
 * Lösning: Kontrollera att enheten inte redan är monterad eller används av ett annat program.
 • Felmeddelande: "No key available with this passphrase":
 * Lösning: Kontrollera att du anger rätt lösenfras och att din tangentbordslayout är korrekt inställd.
 • Felmeddelande: "Cannot format device with existing key":
 * Lösning: Använd `luksKillSlot` för att ta bort en befintlig nyckelplats innan du försöker formatera om enheten.
   1. AVANCERAD ANVÄNDNING ###

`dm-crypt` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att hantera krypterade volymer mer effektivt. Här är några exempel:

    1. Använda en extern LUKS-header ####

cryptsetup luksFormat --header /path/to/header /dev/sda1

Använd denna kommando för att skapa en LUKS-krypterad volym med en extern headerfil.

    1. Återställa en LUKS-header från en säkerhetskopia ####

cryptsetup luksHeaderRestore --header-backup-file /path/to/backup /dev/sda1

Använd denna kommando för att återställa en LUKS-header från en säkerhetskopia.

    1. Använda en nyckelfil istället för en lösenfras ####

cryptsetup luksFormat --key-file /path/to/keyfile /dev/sda1

Använd denna kommando för att skapa en LUKS-krypterad volym med en nyckelfil istället för en lösenfras.

    1. Skapa en tangentflik för automatisk avlåsning ####

dd if=/dev/urandom of=/etc/crypttab.key bs=512 count=4
chmod 0400 /etc/crypttab.key
echo 'my_volume /dev/sda1 /etc/crypttab.key luks' >> /etc/crypttab
cryptsetup luksAddKey /dev/sda1 /etc/crypttab.key

Dessa kommandon skapar en nyckelfil för automatisk avlåsning av en LUKS-krypterad volym vid systemstart.

   1. SE ÄVEN ###
 • cryptsetup - Verktyg för att hantera LUKS-krypterade volymer.
 • LUKS - Linux Unified Key Setup, en standard för diskkryptering.
 • eCryptfs - Ett kryptografiskt filsystem för Linux.
 • VeraCrypt - En öppen källkods lösning för att skapa krypterade volymer.
 • FileVault - macOS inbyggda diskkrypteringslösning.
   1. FÖRFATTARE ###

`dm-crypt` utvecklades av Milan Broz och bidragsgivare som en del av `dm-crypt`-projektet.

   1. KOLOFON ###

Denna sida är en del av `dm-crypt`-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup/-/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

   1. KÄLLOR ###

cryptsetup manual (Linux) cryptsetup GitLab Repository