Så installera du MariaDB: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 370: Rad 370:


[[Så skapar man en database i MySQL]]
[[Så skapar man en database i MySQL]]
[[Så gör man backup av em databas i MySQL]]

Versionen från 8 december 2023 kl. 06.35

Installera MariaDB

Kompilera MariaDB från Källkod

Detta stycker ger en steg-för-steg guide för att kompilera MariaDB från källkod. Kompilering från källkod ger mer flexibilitet och möjlighet till anpassning, men kräver mer teknisk kunskap.

Installera Beroenden

Innan du börjar, installera nödvändiga beroenden. Detta inkluderar utvecklingsverktyg och bibliotek som behövs för kompilering.

sudo apt-get install build-essential cmake libncurses5-dev libssl-dev bison

Hämta MariaDB Källkod

Ladda ner senaste versionen av MariaDB källkod från [MariaDB:s officiella webbplats](https://mariadb.org/download/) eller deras [Git-repositorium](https://github.com/MariaDB/server).

Förbered Kompilering

Extrahera den nedladdade källkoden och navigera till katalogen. Använd `cmake` för att förbereda byggmiljön.

cmake .

Kompilera Källkoden

Kör `make` för att starta kompileringsprocessen. Detta kan ta en stund beroende på systemets prestanda.

make

Installera MariaDB

Efter framgångsrik kompilering, installera MariaDB:

sudo make install

Post-Installation Setup

Skapa de nödvändiga databaserna och konfigurationsfilerna:

sudo mysql_install_db

Sedan kan du starta MariaDB och säkra installationen.

Säkra din MariaDB Installation

Kör `mysql_secure_installation` för att ställa in lösenord för rootanvändaren och utföra andra säkerhetsåtgärder.

mysql_secure_installation

Installation av MariaDB på Arch Linux

Denna stycke ger instruktioner för att installera MariaDB på Arch Linux. Arch Linux använder `pacman` som sin pakethanterare, vilket gör installationen direkt och enkel.

Uppdatera Systemet

Innan du påbörjar installationen, är det en god idé att uppdatera ditt system: sudo pacman -Syu

Installera MariaDB

Använd `pacman` för att installera MariaDB:

sudo pacman -S mariadb

Initial Konfiguration

Efter installationen behöver du köra den initiala databaskonfigurationen:

sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql

Starta MariaDB-tjänsten

För att starta MariaDB-tjänsten, använd `systemctl`: sudo systemctl start mariadb För att MariaDB ska starta automatiskt vid systemstart, aktivera tjänsten:

sudo systemctl enable mariadb

Säkra din MariaDB Installation

Det är viktigt att säkra din MariaDB-installation. Kör: sudo mysql_secure_installation Följ instruktionerna för att ställa in ett lösenord för rootanvändaren och utföra andra säkerhetsåtgärder.

Installation av MariaDB på Gentoo Linux

Denna stycke beskriver hur du installerar MariaDB på Gentoo Linux. Gentoo använder Portage, ett port-baserat pakethanteringssystem, vilket ger dig stor kontroll över de exakta funktioner och inställningar som din MariaDB-installation kommer att ha.

Uppdatera Portage Träd

Först, se till att ditt Portage-träd är uppdaterat: sudo emerge --sync

Välj MariaDB

Gentoo erbjuder flera SQL-databasalternativ. Se till att välja MariaDB: sudo eselect mysql set mariadb

Installera MariaDB

Installera MariaDB med `emerge`: sudo emerge --ask dev-db/mariadb

Konfigurera MariaDB

Efter installationen, kör initiala skript för att konfigurera MariaDB: sudo emerge --config dev-db/mariadb

Starta MariaDB-tjänsten

För att starta MariaDB-tjänsten, lägg till den till standardkörnivån och starta den: sudo rc-update add mariadb default sudo /etc/init.d/mariadb start

Säkra din MariaDB Installation

Det är rekommenderat att säkra din installation direkt efter installationen. Detta kan göras med: sudo mysql_secure_installation

Viktiga Noteringar

  • Läs Gentoo's [officiella dokumentation](https://wiki.gentoo.org/wiki/MariaDB) för mer detaljerade instruktioner och information.
  • Att välja rätt USE-flaggor innan installationen kan anpassa din MariaDB-installation ytterligare.
  • Regelbunden underhåll och uppdatering av Portage-trädet är viktigt för systemets säkerhet och stabilitet.

Denna guide erbjuder en grundläggande översikt över hur man installerar och konfigurerar MariaDB på Gentoo Linux.

Installation av MariaDB på Ubuntu

Installationen av MariaDB på en Ubuntu-server kan genomföras i flera steg. Denna guide går igenom varje steg i detalj.

Uppdatera paketlistan

Först bör du uppdatera paketlistan på din Ubuntu-server. Detta säkerställer att du får de senaste versionerna av tillgängliga paket. Öppna terminalen och kör följande kommando:

sudo apt update

Installera MariaDB-servern

När paketlistan är uppdaterad kan du installera MariaDB-servern. Använd detta kommando för installation:

sudo apt install mariadb-server

Säkra installationen

Efter att installationen är klar är det viktigt att säkra din MariaDB-server. Detta kan göras genom att köra skriptet 'mysql_secure_installation':

sudo mysql_secure_installation

Detta skript hjälper dig att göra viktiga säkerhetsinställningar, såsom att sätta ett lösenord för rootanvändaren och ta bort anonyma användare.

Starta MariaDB-tjänsten

Om MariaDB-tjänsten inte startar automatiskt kan du manuellt starta den med:

sudo systemctl start mariadb

Aktivera automatisk start

För att MariaDB ska starta automatiskt när systemet startas, använd följande kommando:

sudo systemctl enable mariadb

Logga in på MariaDB

För att logga in på din MariaDB-server, använd:

sudo mysql -u root -p

Du kommer bli ombedd att ange det lösenord du valde under säkerhetskonfigurationen.

Konfigurera databaser och användare

När du är inloggad, kan du börja skapa nya databaser och användare enligt dina behov.

Håll din server uppdaterad

Det är viktigt att regelbundet uppdatera din server. Kör följande kommandon för att hålla din system och MariaDB uppdaterade:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Installation av MariaDB på Slackware

Denna guide beskriver hur du installerar och konfigurerar MariaDB på Slackware Linux. Processen skiljer sig från andra distributioner på grund av Slackware's unika pakethanteringssystem.

Förberedelser

Innan du börjar, se till att ditt system är uppdaterat. Öppna terminalen och kör följande kommandon:

su - slackpkg update

slackpkg upgrade-all

Installera MariaDB

MariaDB kan installeras från Slackware's officiella paketförråd. Använd följande kommando: slackpkg install mariadb

Initial konfiguration

Efter installationen är det viktigt att köra den initiala konfigurationen. Detta steg säkerställer att grundläggande säkerhetsåtgärder och inställningar är på plats. mysql_install_db Detta skapar de nödvändiga databasfilerna och grundläggande konfigurationen.

Säkra installationen

Efter den initiala konfigurationen, kör 'mysql_secure_installation' för att förbättra säkerheten på din MariaDB-server:

mysql_secure_installation

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett root-lösenord och göra andra säkerhetsrelaterade inställningar.

Starta och aktivera MariaDB-tjänsten

För att starta MariaDB-tjänsten, använd följande kommando:

/etc/rc.d/rc.mysqld start

För att MariaDB ska starta automatiskt vid systemstart, gör 'rc.mysqld' skriptet exekverbart :

chmod +x /etc/rc.d/rc.mysqld

Testa installationen

Du kan testa din MariaDB-installation genom att logga in:

mysql -u root -p

Ange det lösenord du valde under 'mysql_secure_installation' processen.

Installation av MariaDB på SUSE Linux

Detta stycke beskriver processen för att installera MariaDB på SUSE Linux Enterprise Server (SLES) eller openSUSE. SUSE använder `zypper` som sin pakethanterare, vilket underlättar installationen av MariaDB.

Uppdatera Systemet

Börja med att uppdatera ditt system för att säkerställa att alla paket är aktuella: sudo zypper update

Installera MariaDB

Installera MariaDB med `zypper`: sudo zypper install mariadb

Starta MariaDB-tjänsten

Efter installationen, starta MariaDB-tjänsten: sudo systemctl start mariadb För att MariaDB ska starta automatiskt vid systemstart, aktivera tjänsten: sudo systemctl enable mariadb

Säkra din MariaDB Installation

Det är viktigt att säkra din MariaDB-installation direkt efter installationen. Kör: sudo mysql_secure_installation Följ instruktionerna för att ställa in ett säkert lösenord för rootanvändaren och utföra andra säkerhetsåtgärder.

Testa Installationen

För att testa att MariaDB fungerar korrekt, försök att logga in: mysql -u root -p Ange det lösenord du valde under säkringsprocessen.

Underhåll och uppdateringar

Det är viktigt att regelbundet underhålla och uppdatera din MariaDB-installation. Använd 'slackpkg' för att hålla ditt system och MariaDB uppdaterade.

Installation av MariaDB på Fedora

Denna guide förklarar stegen för att installera och konfigurera MariaDB på Fedora Linux. Fedora använder `dnf`, en kraftfull pakethanterare, vilket gör installationen relativt enkel och effektiv.

Uppdatera systemet

Innan du börjar, se till att ditt Fedora-system är uppdaterat. Öppna en terminal och kör:

sudo dnf update

Installera MariaDB

Använd `dnf` för att installera MariaDB. Detta kan göras med ett enda kommando:

sudo dnf install mariadb-server

Starta och aktivera MariaDB-tjänsten

Efter installationen, starta MariaDB-tjänsten och se till att den startar vid systemstart:

sudo systemctl start mariadb

sudo systemctl enable mariadb

Säkra installationen

Det är viktigt att säkra din MariaDB-server efter installationen. Kör följande kommando:

sudo mysql_secure_installation Följ instruktionerna för att sätta ett lösenord för rootanvändaren, ta bort anonyma användare, inaktivera fjärrinloggning för root, och ta bort testdatabasen.

Testa installationen

För att säkerställa att MariaDB fungerar som det ska, logga in med följande kommando:

mysql -u root -p

Ange root-lösenordet som du definierade under 'mysql_secure_installation'-processen.

Uppdateringar och underhåll

Det är viktigt att hålla din MariaDB-server uppdaterad. Använd `dnf` för att regelbundet uppdatera ditt system och MariaDB: sudo dnf update

Installation av MariaDB på FreeBSD

Denna guide förklarar hur du installerar och konfigurerar MariaDB på FreeBSD. Processen involverar användningen av FreeBSD:s `pkg` pakethanterare och några specifika konfigurationssteg.

Uppdatera paketlistan

Innan du börjar, uppdatera paketlistan för att säkerställa att du har tillgång till de senaste paketversionerna. Öppna en terminal och kör: sudo pkg update

Installera MariaDB

För att installera MariaDB, använd `pkg` kommandot. Detta kan göras med:


sudo pkg install mariadb105-server mariadb105-client

Notera: Versionen av MariaDB (här '105') kan variera beroende på vilken version som är aktuell i FreeBSD:s paketförråd.

Konfigurera MariaDB

Efter installationen behöver du konfigurera MariaDB. Först, kopiera exempelkonfigurationsfilen:

sudo cp /usr/local/share/mysql/my-medium.cnf /usr/local/etc/mysql/my.cnf

Du kan redigera `my.cnf` för att anpassa konfigurationen efter dina behov.

Starta MariaDB-tjänsten

För att starta MariaDB-tjänsten, lägg till följande rad i `/etc/rc.conf`:

mysql_enable="YES"

Sedan starta tjänsten med:

sudo service mysql-server start

Säkra installationen

Det är viktigt att säkra din MariaDB-installation.

Kör: sudo mysql_secure_installation

Följ instruktionerna för att ställa in ett säkert lösenord för rootanvändaren och göra andra säkerhetsinställningar.

Testa installationen

För att testa din MariaDB-installation, logga in med:

mysql -u root -p

Ange det lösenord du valde under säkringsprocessen.

Underhåll och uppdateringar

Regelbundna uppdateringar är viktiga för säkerhet och stabilitet. Använd `pkg` för att hålla ditt system och MariaDB uppdaterade:

sudo pkg update

sudo pkg upgrade

Viktiga Noteringar

  • Läs MariaDB:s [officiella dokumentation](https://mariadb.org/documentation/) för att förstå alla konfigurationsalternativ och bästa praxis.
  • Regelbundna systemuppdateringar med `zypper update` håller din MariaDB-installation säker och uppdaterad.

Se även

Så skapar man användare i MySQL

Så skapar man en database i MySQL

Så gör man backup av em databas i MySQL