Curl

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Självklart, här är en översatt manualsida för `curl`-kommandot i MediaWiki-format, inklusive alla parametrar, exempel och skillnader mellan macOS och Linux:

```mediawiki

curl - Överföra data med URL-syntax

Kommandot `curl` används för att överföra data till eller från en server med hjälp av olika protokoll, inklusive HTTP, HTTPS, FTP och många fler.

Syntax

curl [ALTERNATIV]... [URL]...

Beskrivning

Kommandot `curl` är ett verktyg för att överföra data med URL-syntax. Det stödjer ett brett utbud av protokoll och kan användas för att göra HTTP-begäranden, ladda ner filer, skicka data till en server och mycket mer.

Alternativ

Kommandot `curl` stöder många alternativ som kan användas för att justera hur dataöverföringen utförs:

 • -a, --append - Lägg till på filen vid överföring till en SFTP-server.
 • -A, --user-agent - Ange användaragentsträng.
 • -b, --cookie - Skicka cookies från en fil eller sträng.
 • -c, --cookie-jar - Spara cookies till en fil efter körning.
 • -d, --data - Skicka specifik data i en POST-begäran.
 • -e, --referer - Ange referer URL.
 • -f, --fail - Misslyckas tyst (visa inga fel) vid HTTP-fel.
 • -F, --form - Skicka multipart/form-data.
 • -H, --header - Ange specifik header i en begäran.
 • -i, --include - Inkludera HTTP-header i utdata.
 • -I, --head - Hämta endast HTTP-header.
 • -k, --insecure - Tillåt osäkra SSL-anslutningar.
 • -L, --location - Följ omdirigeringar.
 • -o, --output - Spara utdata till en fil.
 • -O, --remote-name - Spara utdata till en fil med originalnamn.
 • -s, --silent - Tyst läge (visa inga utdata eller fel).
 • -S, --show-error - Visa fel i tyst läge.
 • -u, --user - Ange användarnamn och lösenord.
 • -X, --request - Ange specifik HTTP-metod att använda.
 • --compressed - Begär komprimerade svar.
 • --limit-rate - Begränsa överföringshastigheten.
 • --max-time - Ange maximal tid för överföring.
 • --proxy - Ange proxyserver att använda.
 • --proxy-user - Ange användarnamn och lösenord för proxy.
 • --url - Ange URL att hämta data från.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `curl`-kommandot:

 • För att hämta en fil från webben:

curl -O http://example.com/fil.txt

 • För att skicka data med en POST-begäran:

curl -d "param1=varde1&param2=varde2" http://example.com/form

 • För att följa omdirigeringar:

curl -L http://example.com

 • För att ange en användaragentsträng:

curl -A "Mozilla/5.0" http://example.com

 • För att spara utdata till en fil:

curl -o sparadfil.txt http://example.com/fil.txt

 • För att skicka en HTTP-header:

curl -H "Authorization: Bearer token" http://example.com

 • För att hämta endast HTTP-header:

curl -I http://example.com

 • För att använda en specifik HTTP-metod:

curl -X DELETE http://example.com/resource/1

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `curl`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `curl` förinstallerat som en del av systemets verktyg, medan det på macOS inte alltid är förinstallerat och kan behöva installeras via Homebrew (`brew install curl`) eller annan paketförvaltare.
 • Alternativ och funktioner: `curl`-kommandot fungerar i stort sett likadant på både macOS och Linux, eftersom det är en del av samma projekt. Skillnader kan förekomma beroende på versionen som är installerad. Det är bra att kontrollera `curl --version` för att se vilken version som används och konsultera `man curl` på respektive system för att se vilka alternativ som är tillgängliga.
 • SSL/TSL-hantering: På macOS använder `curl` ofta Secure Transport för SSL/TLS, medan det på Linux vanligtvis använder OpenSSL eller GnuTLS, vilket kan leda till små skillnader i hur SSL/TLS-anslutningar hanteras.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `curl` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `curl`, kontrollera följande:

 • Att URL:en du försöker hämta är korrekt och tillgänglig.
 • Att nätverksanslutningen fungerar och att det inte finns några brandväggar eller proxyer som blockerar åtkomsten.
 • Att du har rättigheter att läsa och skriva filerna om du använder -o eller -O alternativ.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Om du använder SSL/TLS, att rätt certifikat är installerade och att serverns certifikat är betrodda.

Se även

 • wget - Hämta filer från webben.
 • scp - Kopiera filer över SSH.
 • rsync - Synkronisera filer och kataloger över nätverket.

Källor