Zypper

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

zypper - Paketadministration för openSUSE och SUSE Linux Enterprise

`zypper` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paket på openSUSE och SUSE Linux Enterprise. Det erbjuder ett kraftfullt och flexibelt sätt att installera, uppdatera och ta bort paket, samt att hantera repositories.

NAMN

zypper - Paketadministration för openSUSE och SUSE Linux Enterprise

SYNOPSIS

zypper [alternativ] kommando [kommandonsalternativ] [paket...]

BESKRIVNING

`zypper` är ett kommandoradsverktyg för att hantera paket och repositories på openSUSE och SUSE Linux Enterprise. Det tillhandahåller funktioner för att installera, uppdatera, ta bort och söka efter paket samt att hantera repositories.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `zypper`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -n, --non-interactive - Kör icke-interaktivt utan att ställa frågor.
 • -q, --quiet - Tyst läge, minska mängden utdata.
 • -r, --reposd-dir - Ange en specifik katalog för repositories.
 • --root - Använd ett alternativt rotfilsystem.
 • --no-refresh - Undvik att uppdatera repositories före körning.
 • --gpg-auto-import-keys - Importera automatiskt GPG-nycklar.
 • --disable-repositories - Inaktivera alla repositories.
 • --no-gpg-checks - Inaktivera GPG-kontroller.
 • --plus-repo - Lägg till ett repository till listan över repositories att använda.
 • --releasever - Ange releaseversion.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `zypper`:

 • refresh - Uppdatera paketdatabasen.
 • update - Uppdatera installerade paket.
 • install - Installera ett eller flera paket.
 • remove - Ta bort ett eller flera paket.
 • search - Sök efter paket.
 • info - Visa detaljerad information om ett paket.
 • addrepo - Lägg till ett repository.
 • removerepo - Ta bort ett repository.
 • renamerepo - Byt namn på ett repository.
 • list-updates - Lista tillgängliga uppdateringar.
 • list-patches - Lista tillgängliga patches.
 • list-repos - Lista konfigurerade repositories.
 • patch - Använd patches för att uppdatera systemet.
 • verify - Verifiera installerade paket.
 • clean - Rensa cachen.
 • addlock - Lås ett paket för att förhindra uppdatering.
 • removelock - Lås upp ett paket för att tillåta uppdatering.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `zypper` för att hantera paket:

Uppdatera paketdatabasen

För att uppdatera paketdatabasen:

zypper refresh

Detta kommando hämtar den senaste paketinformationen från alla konfigurerade repositories.

Uppdatera alla installerade paket

För att uppgradera alla installerade paket till den senaste versionen:

zypper update

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade repositories.

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

zypper install paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och dess beroenden.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

zypper remove paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och dess beroenden som inte används av andra paket.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i paketdatabasen:

zypper search nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i paketdatabasen.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

zypper info paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive version, beroenden och beskrivning.

Lista konfigurerade repositories

För att lista alla konfigurerade repositories:

zypper list-repos

Detta kommando listar alla repositories som är konfigurerade och används av `zypper`.

Lägg till ett repository

För att lägga till ett nytt repository:

zypper addrepo URL alias

Detta kommando lägger till ett nytt repository med den angivna `URL` och `alias`.

Ta bort ett repository

För att ta bort ett konfigurerat repository:

zypper removerepo alias

Detta kommando tar bort det repository som har det angivna `alias`.

Lås ett paket

För att låsa ett paket och förhindra uppdatering:

zypper addlock paketnamn

Detta kommando låser paketet `paketnamn` så att det inte uppdateras.

Lås upp ett paket

För att låsa upp ett paket och tillåta uppdatering:

zypper removelock paketnamn

Detta kommando låser upp paketet `paketnamn` så att det kan uppdateras.

Använda patches för att uppdatera systemet

För att använda tillgängliga patches och uppdatera systemet:

zypper patch

Detta kommando applicerar tillgängliga patches för att uppdatera systemet.

Verifiera installerade paket

För att verifiera installerade paket:

zypper verify

Detta kommando kontrollerar integriteten hos de installerade paketen och rapporterar eventuella problem.

Rensa cachen

För att rensa zypper-cachen:

zypper clean

Detta kommando rensar cachen för att frigöra utrymme.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `zypper` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `zypper` är inte inbyggt i macOS och måste installeras separat om det är tillgängligt. macOS använder Homebrew som paketförvaltare istället för `zypper`. Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `zypper` är en standardpakethanterare på openSUSE och SUSE Linux Enterprise. Det är inbyggt och används för att hantera paket och repositories på dessa system.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `zypper`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga repositories är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Repository not found":
 * Lösning: Kontrollera att repository-URL:en är korrekt och att repository:t är tillgängligt. Försök uppdatera paketdatabasen med `zypper refresh`.
 • Felmeddelande: "No package found":
 * Lösning: Kontrollera att paketnamnet är korrekt stavat och att paketet finns i de konfigurerade repositories. Använd `zypper search paketnamn` för att söka efter paketet.
 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att installera paket. Använd `sudo` om nödvändigt.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`zypper` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket och repositories mer effektivt. Här är några exempel:

Anpassa konfigurationsalternativ

För att ange specifika konfigurationsalternativ vid användning av `zypper`:

EXEMPEL

zypper --config /väg/till/zypper.conf refresh

Detta kommando använder en specifik konfigurationsfil för att uppdatera paketdatabasen.

Hantera paketgrupper

För att hantera specifika paketgrupper och deras innehåll:

EXEMPEL

zypper install -t pattern utvecklingsverktyg

Detta kommando installerar alla paket som ingår i gruppen "utvecklingsverktyg".

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

zypper install paketnamn=1.2.3

Detta kommando installerar version 1.2.3 av `paketnamn`.

Hantera repositories

För att lägga till eller ta bort repositories:

EXEMPEL

zypper addrepo http://repo.example.com/repo alias zypper removerepo alias

Dessa kommandon lägger till och tar bort ett repository med det angivna alias.

Använda plugins

För att använda ZYPPER-plugins som kan utöka funktionaliteten:

EXEMPEL

zypper install zypper-plugin

Detta kommando installerar ett ZYPPER-plugin som kan tillhandahålla ytterligare funktioner.

SE ÄVEN

 • rpm - Basverktyg för RPM-pakethantering.
 • yum - Ett alternativt verktyg för paketadministration på RPM-baserade system.
 • dnf - Nyare paketförvaltare som används på Fedora.
 • pkcon - Ett GUI-verktyg för paketadministration.

FÖRFATTARE

`zypper` utvecklades av openSUSE-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `zypper`, paketförvaltaren för openSUSE och SUSE Linux Enterprise. Mer information om projektet finns på ⟨https://en.opensuse.org/SDB:Zypper_manual⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://bugzilla.opensuse.org/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/openSUSE/zypper.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

zypper manual (openSUSE) zypper manual (man7)