Pvdisplay

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

```

pvdisplay

Kommandot pvdisplay används inom Linux Logical Volume Manager (LVM) för att visa detaljerad information om fysiska volymer (PVs). En fysisk volym refererar till en hårddisk eller en diskpartition som har initierats för användning med LVM. Detta kommando tillhandahåller viktig information såsom storlek, identifierare och vilken volymgrupp (VG) den fysiska volymen tillhör.

Grundläggande Syntax

pvdisplay [options] [PhysicalVolumePath...]

Om inga argument anges, visar pvdisplay information om alla fysiska volymer som är kända av systemet. Om specifika sökvägar till fysiska volymer anges, begränsas utdatan till dessa PVs.

Viktig Utdata

  • PV Name: Sökvägen till den fysiska volymen, exempelvis /dev/sda1.
  • VG Name: Namnet på volymgruppen som den fysiska volymen är en del av.
  • PV Size: Den totala storleken på den fysiska volymen.
  • Allocatable: Anger om ytterligare utrymme kan allokeras från den fysiska volymen.
  • PE Size: Storleken på de fysiska extents som används inom PV.
  • Total PE / Free PE: Totalt antal fysiska extents på volymen och antalet som är lediga.

Användningsexempel

Visa information om alla fysiska volymer:

pvdisplay

Visa information om en specifik fysisk volym, exempelvis /dev/sda1:

pvdisplay /dev/sda1

Optioner

  • -c eller --colon: Presenterar informationen i ett format separerat med kolon, vilket underlättar skriptning och automatiserad bearbetning.
  • -s eller --short: Visar en förenklad, kortfattad översikt av den fysiska volymen.
  • -m eller --maps: Inkluderar information om vilka logiska volymer som är allokerade till den fysiska volymen.

pvdisplay är ett centralt verktyg för att förstå och hantera den fysiska lagringsstrukturen i system som använder LVM, vilket möjliggör effektiv planering och administration av lagringsresurser. ```