Vgcreate

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommandot `vgcreate` är en del av LVM (Logical Volume Manager) i Linux och används för att skapa en ny volymgrupp (VG, Volume Group) från en eller flera fysiska volymer (PV, Physical Volumes). En volymgrupp är en pool av lagringsutrymme som sedan kan delas upp i logiska volymer (LV, Logical Volumes) för att hålla filsystem, swap-utrymmen, eller andra former av data. Det här gör det möjligt att hantera lagring på ett flexibelt sätt, till exempel genom att tillåta dynamisk storleksändring av volymer.

Grundläggande syntax:

vgcreate [options] VolumeGroupName PhysicalVolumePath [PhysicalVolumePath...]


- `VolumeGroupName` är namnet du vill tilldela den nya volymgruppen.

- `PhysicalVolumePath` är sökvägen till den eller de fysiska volymer som ska ingå i volymgruppen. Du kan inkludera flera PVs genom att lista dem separerade med mellanslag.

Vanliga parametrar och optioner:

- `-s` eller `--physicalextentsize`: Anger storleken på de fysiska extenterna, som är de grundläggande allokeringsenheterna inom en volymgrupp. Storleken kan anges i megabyte (M), gigabyte (G), och så vidare. Exempel: `-s 32M`.

- `-v` eller `--verbose`: Ger mer detaljerad utdata under kommandots körning, vilket kan vara användbart för felsökning.

- `-l` eller `--maxlogicalvolumes`: Anger det maximala antalet logiska volymer som kan skapas inom volymgruppen.

- `-p` eller `--maxphysicalvolumes`: Anger det maximala antalet fysiska volymer som kan ingå i volymgruppen.

- `--autobackup {y|n}`: Anger om LVM-metadata automatiskt ska säkerhetskopieras till `/etc/lvm/backup` och `/etc/lvm/archive` före och efter kommandot körs. Standardvärdet är `y`.

Exempel:

För att skapa en volymgrupp som heter `my_volume_group` med en fysisk volym `/dev/sda1`, skulle kommandot se ut så här:


vgcreate my_volume_group /dev/sda1


Detta skapar en ny volymgrupp med namnet `my_volume_group`, som inkluderar den fysiska volymen `/dev/sda1`. Du kan sedan använda denna volymgrupp för att skapa logiska volymer med kommandot `lvcreate`.

Användningen av `vgcreate` är en grundläggande del av att sätta upp och hantera LVM-baserad lagring på Linux, och det ger systemadministratörer möjligheten att hantera diskutrymme på ett mycket flexibelt sätt.